แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาพาณิชยการ ได้ทบทวนความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียนและนักศึกษาในระดับ ปวช. 3 ของสาขางานยานยนต์ และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวส. 2 ของสาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ณ วันที่ 14 และ15 กุมภาพันธ์ 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573