คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้ทำการต้อนรับนักศึกษาใหม่และคณะผู้ปกครอง และได้รับเกียรติจากทางโรงงานบริษัทสยามคูบาต้า ส่งตัวแทนมาแนะแนวการทำงานและรับนักศึกษาภาค ทวิภาคีไปฝึกงาน และทางคณะผู้บริหาร ครู ได้ทำการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573