วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้าง
คุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตราฐานอาชีวศึกษา ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573