คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตวิชาชีพระยะสั้น (แกนมัธยม รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ) ซึ่งได้ตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ในวันที่ 20 กันยายน 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573