วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ที่ได้มาศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริม ขยายโอกาสการเรียนรู้สายอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ในสายอาชีพ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแผนกพณิชย์

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแผนกช่างยนต์

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแผนกไฟฟ้า

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์

กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการและเดินทางกลับ


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573