นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ นางสาวศิรวินันทน์ ศุภชนานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นางวาสนา คาระมาตร หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน นางสาวรัชนู หมูเครือ เจ้าหน้าที่งานแนะแนว ได้ดำเนินการ ในการออกแนะแนว ตามโครงการ แนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับกล่มโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 ณ ร.ร.บ้านหนองหล่ม ร.ร.บ้านปิน , ร.ร.บ้าปาง ร.ร.ปางงุ้น , ร.ร.ร่องจั่ว , ร.ร.บ้านสระ , ร.ร.บ้าบ่อเบี้ย , ร.ร.บ้านดอนมูล , ร.ร.บ้านร่องย้าง


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573