โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน โครงการที่ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะสร้างศักยภาพความพร้อมให้กับประชาชนของประเทศ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2556 ในการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ วันที่ 4-14 กรกฎาคม 2558


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573