นางวาสนา คาระมาตร หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา) นำนักเรียนจำนวน 5 คน เข้ารับทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท โดย นายกกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10 ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ดังมีรายชื่อนักเรียนต่อไปนี้
1. นายธานินทร์ ใจกล้า สาขางานการบัญชี ปวช.2
2. นายวีระยุทธ บัวเพชร สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.3
3. นายปิยณัฐ สมสิทธิ์ สาขางานยานยนต์ ปวช.1
4. นายศุภกิตต์ เรียนทอง สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวช.1
5. นางสาวกัลยา กองสิงคูณ สาขางานการบัญชี ปวช.3


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573