คณะครูวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาการบัญชี ที่บริษัท MK Restaurant สาขาบางนา กรุงเทพฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 โดยเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 1 ปี ฝึกอาชีพที่บริษัท MK Restaurant 1ปี พร้อมรายได้วันปกติวันละ 311 บาท วันเสาร์ -อาทิตย์ วันละ 622 บาท ตามนโยบายการจัดการศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้คือ "มีงานทำ มีเงินเดือน มีวุฒิการศึกษา"


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573