โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคีระหว่างวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด วันที่ 11-13 พฤษาภาคม 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573