โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของครู เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา ดำเนินงานโดย วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการปง วันที่ 15 พฤษภาคม 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573