ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายมนัส ชูเวช นิเทศนักศึกษา สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ทวิภาคี ฝึกงาน บริษัท Homepro สาขา รังสิต วันที่ 16 มิถุนายน 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573