นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2559 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อคุณครูผู้มีพระคุณที่ได้อบรมสั่งสอน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม มุ่งให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดีในสังคม วันที่ 16 มิถุนายน 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573