รับรางวัลโล่ห์เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573

 
ÃѺÃÒ§ÇÑÅâÅèËìà¡ÕÂõԤسáÅÐà¢çÁ¡ÅÑ´àªÔ´ªÙà¡ÕÂÃµÔ ËÁèÍÁ§ÒÁ¨Ôµµì ºØéѵà ÃÒ§ÇÑÅàÊÃÔÁÊÃéÒ§¤¹´ÕÁդس¸ÃÃÁ »ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È.2559

ÃѺÃÒ§ÇÑÅâÅèËìà¡ÕÂõԤسáÅÐà¢çÁ¡ÅÑ´àªÔ´ªÙà¡ÕÂÃµÔ ËÁèÍÁ§ÒÁ¨Ôµµì ºØéѵà ÃÒ§ÇÑÅàÊÃÔÁÊÃéÒ§¤¹´ÕÁդس¸ÃÃÁ »ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È.2559 àÁ×èÍÇѹ·Õè 27 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559


ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤´Í¡¤Óãµé
69 ËÁÙè 10 µÓºÅ´§ÊØÇÃó ÍÓàÀÍ´Í¡¤Óãµé ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÐàÂÒ 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573