พิธีปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จากสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573

 
¾Ô¸Õ»Ñ¨©ÔÁ¹Ôà·È »ÃШӻաÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559

¾Ô¸Õ»Ñ¨©ÔÁ¹Ôà·ÈÊÓËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¡ÓÅѧ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹»Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559 ¨Ò¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤´Í¡¤Óãµé àÁ×èÍÇѹ·Õè 24 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2560


ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤´Í¡¤Óãµé
69 ËÁÙè 10 µÓºÅ´§ÊØÇÃó ÍÓàÀÍ´Í¡¤Óãµé ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÐàÂÒ 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573