พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (เสริมแกนมัธยม) รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ตกลงความร่วมมือ (MOU) วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ กับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573