คณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาและการบูรณาการเรียนการสอนแบบ STEM เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573