วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้ส่งตัวแทน ครู และ สูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573