กิจกรรม

รายละเอียด

วันที่ประกาศ


งานเลี้ยงส่งนักเรียน-นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เนื่องในวันรับใบประกาศนียบัตร
6 มี.ค. 2558

คณะครูและนักเรียนนักศึกษา สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ออกหน่วยซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของโครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2557
9 ส.ค. 2557

การเข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House ของวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
7 ส.ค. 2557

การเข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House ของวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
11 ม.ค. 2557

การศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการแม่เมาะ
24 ต.ค. 2556

การศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
24 ต.ค. 2556

คณะครูและนักศึกษาสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกันทำความสะอาด เนื่องในวัน Big Cleanning Day ของแผนกวิชา
13 ส.ค. 2556

การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย
3 ส.ค. 2556

คณะครูและนักศึกษาสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกันทำความสะอาด เนื่องในวัน Big Cleanning Day ของแผนกวิชา
2 ส.ค. 2556

คณะครูและนักเรียนของแผนกวิชาเข้าช่วยแก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตชุมขน ณ สภ.ดอกคำใต้
20 มิ.ย. 2556

คณะครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขางานการบัญขีและสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดสันป่าฝาง
11 ก.พ. 2556

การแข่งขันหุ่นยนต์ข้ามสะพานร่องช้างตำนานแห่งความรัก ในงาน OPEN HOUSE DICE ของวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
11 ธ.ค. 2556

นักเรียนนักศึกษาสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ทำความสะอาดอาคารเรียน
1 พ.ย. 2555

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573