คณะครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขางานการบัญชี สาขางานยานยนต์ และสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ 2556


แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894574  โทรสาร : 054-894574