คณะครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขางานการบัญชี สาขายายนต์ และสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการแม่เมาะ ระหว่างวันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ 2556


แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894574  โทรสาร : 054-894574