ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555


นายจาตุรัตน์ ชมภูอินทร์ (ก๊อล์ฟ)
e-mail: dvx_dvx1@hotmail.com
เรียนต่อ: วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.


นายณัชพล โพธิลังกา (ริท)
e-mail: nana_za_rit@hotmail.com
เรียนต่อ: วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.


นายทนนชัย ทะลิ (บาส)
e-mail: sdhfgyku@hotmail.com
เรียนต่อ: วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.


นายมาฆะ ทองหล่อ (อั๋น)
e-mail: aunboo555@hotmail.com
เรียนต่อ: วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ สาขาวิชาการติดตั้งไฟฟ้า ระดับ ปวส.


นายสิทธิพล อิ่นแก้ว (เอม)
e-mail: ammy285_@hotmail.com
เรียนต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี