หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ หลักสูตร พ.ศ. 2546

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หลักสูตร พ.ศ. 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (คาดว่าจะเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ (คาดว่าจะเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป)