บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน

รายละเอียด

วันที่ประกาศ


การจัดการเรียนการสอนให้กับสามเณรวัดราชคฤห์และวัดบุญเกิด
21 ม.ค. 2557

การจัดการเรียนการสอนในวิชาการบริการเครื่องจ่ายไฟฟ้า การบริการเครื่องพิมพ์ ในปีการศึกษา 2556
10 ม.ค. 2557

การฝึกปฏิบัติงานจริงในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น ในปีการศึกษา 2556
25 ต.ค. 2556

การฝึกปฎิบัติงานรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ในปีการศึกษา 2556
9 ก.ย. 2556

การฝึกปฎิบัติงานจริงนอกห้องเรียน ในรายวิชาระบบเครือข่าย ในปีการศึกษา 2556
06 มิ.ย. 2556

การจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และการฝึกอบรมการเข้าหัวสายใยแก้วนำแสง ในปีการศึกษา 2555
31 ก.ค. 2555

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894574  โทรสาร : 054-894574