แนะนำแผนกวิชา

ประวัติ

แผนกวิขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ เมื่อปีการศึกษา 2555 ภายในอนาคตทางแผนกวิชาฯ มีเป้าหมายที่จะทำการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์, สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และสาขางานเครือข่ายและสารสนเทศ