ประวัติ (Profile)


นายธนรัฐ อินต๊ะสาร
ตำแหน่ง ข้าราชการครู คศ.2 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

การศึกษา

ปีการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

2556 ปริญญาโท Master of Science Program in Software Systems Engineering (M.Sc. in Software Systems Engineering) The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS), โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) ประเทศไทย กับ RWTH Aachen University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2538 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏลำปาง

คุณวุฒิวิชาชีพ

ลำดับ

คุณวุฒิวิชาชีพ

เลขที่หนังสือรับรอง

1 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 OSCN-0176A/ICT-HWS-14--B-64/000052
2 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 4 OSCN-0176A/ICT-SWA-14--B-64/000022
3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 4 OSCN-0176A/ICT-SWA-14--B-64/000089
4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัล อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 4 OSCN-0176A/ICT-DSP-14--B-64/000006

สื่อการสอน

ลำดับ

รายการ

วัน-เดือน-ปี

1 2128-2001 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 16 พฤษภาคม 2558
2 2128-2111 โปรแกรมเชิงวัตถุ 1 19 พฤษภาคม 2559
3 20128-2001 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 17 พฤษภาคม 2562
4 20128-2011 พื้นฐานการสร้างเว็บไซตื 13 พฤษภาคม 2563

แผนการจัดการเรียนรู้

ลำดับ

รายการ

วัน-เดือน-ปี

1 2128-2001 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 16 พฤษภาคม 2558
2 2128-2111 โปรแกรมเชิงวัตถุ 1 19 พฤษภาคม 2559
3 20128-2001 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 17 พฤษภาคม 2562
4 20128-2011 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 13 พฤษภาคม 2563

ผลงานรางวัล

ลำดับ

รางวัล

ประจำปี พ.ศ.

1 ครูดีศรีอาชีวศึกษา ระดับชาติ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 2562
2 รองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทองแดง ระดับภาคเหนือ ครูผู้ควบคุมทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ระดับ ปวส. 2563
3 รองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ ครูผู้ควบคุมทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส ระดับ ปวส. 2561
4 เหรียญทองแดง ระดับภาคเหนือ ครูผู้ควบคุมทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส ระดับ ปวส. 2560

ผลการวิจัย

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัย

ปี พ.ศ.

1 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ 2557
2 Spontaneous Social Network for Thailand Tourism - System Architecture and Design 2557
3 การพัฒนาต้นแบบเครื่องกรองน้ำทะเล 2543
4 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเภสัชกรรม 2543
5 การพัฒนาเครื่องทำน้ำสะอาดต้นแบบระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติ 2541

การฝึกอบรม

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

จัดโดย

วัน-เดือน-ปี

1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน สำหรับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 25-27 กันยายน 2563
2 มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3 สถาบันไทย-เยอรมัน 17-21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
3 โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 22-26 มิถุนายน 2563
4 การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563
5 การใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Router MikroTik สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 12-15 สิงหาคม 2562
6 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ภาคเหนือ 3-4 สิงหาคม 2562
7 พัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร รุ่นที่ 2 The Joint Project between OVEC and NSTDA : OVEC KidBright “Coding for TVET” สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 26 กรกฎาคม 2562
8 การควบคุมแขนกลให้กับบุคคลากรผู้สอนอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 23 กรกฎาคม 2562
9 โครงการอบรมสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วน ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สมองกลฝังตัวและการควบคุมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Embedded and IoT) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 27-29 พฤษภาคม 2562
10 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน IoT (Internet of Things) for Developer สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 10 -14 พฤษภาคม 2562
11 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ในห้องเรียน (Professional Learning Community : PLC) และ Logbook Teacher วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
12 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคสารภี 16-18 พฤศจิกายน 2561
13 ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคสารภี 16-18 พฤศจิกายน 2561
14 การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ ระดับพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 23-24 มิถุนายน 2561
15 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน การใช้โปรแกรมประยุกต์จัดระบบการเรียนการสอน Online ด้วย Google Classroom สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับพื้นฐาน สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 8 -10 มิถุนายน 2561
16 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 28-30 สิงหาคม 2560
17 การพัฒนาวิทยากรแกนนำสถานศึกษาคุณธรรม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 24 สิงหาคม 2560
18 “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”ประจำปี 2559 โดยร่วมตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนพื้นที่จังหวัดพะเยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 25-29 มีนาคม 2560
19 การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 30-31 มีนาคม 2560
20 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 12 ตุลาคม 2559
21 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 19 พฤษภาคม 2559
22 ฝึกงานในสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพียูคอมพิวเตอร์ 6 -28 มีนาคม พ.ศ. 2559
23 ยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามความต้องการในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ GPAS 5 STEPs สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 5 มีนาคม 2559
24 การประชุมวิชาการนานาชาติ "Engigneering Science and Innovative Technology (ESIT 2014)" วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Esslingen University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, Bochum University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, Coburg University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ University of Birmingham สหราชอาณาจักร 7-10 เมษายน 2557
25 การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้การถอดประกอบและการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Computer แบบพกพา หรือ Tablet วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 3-7 กันยายน 2555
26 การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network Security - Authentication and Centralize Log) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2554
27 การฝึกงานในระดับผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Professional Internship field in Software Engineering) บริษัท Heidelberg Mobil International GmbH เมือง Walldorf สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 1 พฤศจิกายน 2553 - 30 เมษายน 2554
28 การฝึกอบรมภาษาเยอรมัน ระดับ A1-2 สถาบัน Goethe ประเทศไทย 22 มีนาคม 2553 - 2 เมษายน 2553
29 การฝึกอบรมภาษาเยอรมัน ระดับ A1-1 สถาบัน Goethe ประเทศไทย 22 พฤศจิกายน 2552 - 16 กุมภาพันธ์ 2553
30 การฝึกอบรมเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ธันวาคม 2549
31 การฝึกอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ Oracle 9i : Database Administration Fundamentals สถาบันวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 21-25 มีนาคม 2548
32 การฝึกอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ Oracle 9i : Introduction to SQL and PL/SQL สถาบันวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 21-25 กุมภาพันธ์ 2548
33 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Servlet and JSP ศูนย์ซอฟต์แวร์ปาร์ค (Software Park) 2-4 ธันวาคม 2546
34 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ UNIX for System Administration ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) 12-16 พฤษภาคม 2540
35 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ UNIX for End Users ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) 7-11 เมษายน 2540
36 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet Experience ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตย์ 19-22 ธันวาคม 2539
37 การฝึกอบรม CAD/CAM ระดับพื้นฐาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 5 สิงหาคม -30 กันยายน 2539
38 การฝึกอบรมและปฐมนิเทศ พนักงาน วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 15-19 กรกฏาคม 2539

ประวัติการทำงาน

เดือนปี

ตำแหน่ง

สถานที่

2549 - ปัจจุบัน ข้าราชการครู ค.ศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2542 - 2549 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 6 ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย
2539 - 2542 นักวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับ 5 ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี