ครูและอาจารย์


นายธนรัฐ อินต๊ะสาร หัวหน้าแผนกวิชา
ข้าราชการครู


นางสาวธนาพร ธนเสนีวัฒน์
ครูอัตราจ้าง


นายศิริพงษ์ บุญมา
ครูพิเศษรายชั่วโมง