ครูและอาจารย์


นายธนรัฐ อินต๊ะสาร หัวหน้าแผนกวิชา
ข้าราชการครู


นายธวัธชัย จันแก้ว
ครูอัตราจ้าง