อนาคตอยากเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ ต้องมาเรียนสาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

Under construction