พ่อแม่ให้ชีวิต วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ให้อนาคต

ข่าวรับสมัครงาน
ประการ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา 215 สาชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563
ประการ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รหัสกลุ่มวิชา 206 สาชาช่างไฟฟ้า ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
ประการ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 206 สาชาช่างไฟฟ้า ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562
ประการ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 206 สาชาช่างไฟฟ้า ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 206 สาชาช่างไฟฟ้า ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ประการ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยวิธีการสรรหา ตำแหน่่ง ครูพิเศษสอน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ประการ ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือเป็นครูพิเศษสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ประกาศ การรับสมัคนักเรียนเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)
ใบรับสมัครเพื่อศึกษาต่อ
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชวชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขันสูง (ปวส.) รอบทั่วไป

ข่าวประกวดราคา
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ ๔ ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดจ้าง อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ ณ วันที่ 27 พฤษจิกายน 2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์แบบรูปแบบรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ ณ วันที่ 21 พฤษจิกายน 2561
ประกาศประชาวิจารณ์(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่1) ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559

Facebook

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 นางสาวดวงนภา สุทโธ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ                                                    เปิดอ่าน - 426
แบบประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     เปิดอ่าน - 443

กิจกรรม
รายละเอียด วันที่ประกาศ
16 ธ.ค. 2563
8 ธ.ค. 2563
8 ธ.ค. 2563
7 ธ.ค. 2563
5 ธ.ค. 2563
21 ต.ค. 2563
13 ต.ค. 2563
26 ก.ค. 2562
3 ม.ค. 2562
26 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมที่ผ่านมา (คลิ๊ก)


รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมกราคม 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกันยายน 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนเมษายน 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมกราคม 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2562
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤจิกายน 2562
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2562
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกันยายน 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนเมษายน 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมกราคม 2560
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2559
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2559