พ่อแม่ให้ชีวิต วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ให้อนาคต

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรร (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา 215 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ 206 สาขาช่างไฟฟ้า ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
ประกาศ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 301 สาขาการบัญชี ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 301 สาขาการบัญชี และรหัสกลุ่มวิชา 215 สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 301 สาขาการบัญชี และรหัสกลุ่มวิชา 215 สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 301 สาขาการบัญชี และรหัสกลุ่มวิชา 215 สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
เอกสารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ประกาศ การรับสมัคนักเรียนเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)
ใบรับสมัครเพื่อศึกษาต่อ
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชวชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขันสูง (ปวส.) รอบทั่วไป

ข่าวประกวดราคา
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 18 มกราคม 2564
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2564
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ ๔ ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563

Facebook งานประชาสัมพันธ์

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 นางสาวดวงนภา สุทโธ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ                                                    เปิดอ่าน - 426
แบบประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     เปิดอ่าน - 443

กิจกรรม
รายละเอียด วันที่ประกาศ
16 ธ.ค. 2563
8 ธ.ค. 2563
8 ธ.ค. 2563
7 ธ.ค. 2563
5 ธ.ค. 2563
21 ต.ค. 2563
13 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมที่ผ่านมา (คลิ๊ก)


รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกันยายน 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนเมษายน 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมกราคม 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมกราคม 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกันยายน 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนเมษายน 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมกราคม 2563