พ่อแม่ให้ชีวิต วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ให้อนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
เอกสารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Facebook งานประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรร (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา 215 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ 206 สาขาช่างไฟฟ้า ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
ประกาศ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นและไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565
เชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายพร้อมชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการเรียนการสอนในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายพร้อมชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการเรียนการสอนในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 27 มกราคม 2565
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 18 มกราคม 2565
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

ผลงานทางวิชาการ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  ผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรี ศุภฤกษ์ บุญเจ็น  24 มิ.ย. 2565                                                                                             เปิดอ่าน - 83

รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2565
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกันยายน 2565
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2564