พ่อแม่ให้ชีวิต วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ให้อนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
เอกสารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Facebook งานประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรร (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา 215 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ 206 สาขาช่างไฟฟ้า ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
ประกาศ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 301 สาขาการบัญชี ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 301 สาขาการบัญชี และรหัสกลุ่มวิชา 215 สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 301 สาขาการบัญชี และรหัสกลุ่มวิชา 215 สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 301 สาขาการบัญชี และรหัสกลุ่มวิชา 215 สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายพร้อมชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการเรียนการสอนในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายพร้อมชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการเรียนการสอนในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 27 มกราคม 2565
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 18 มกราคม 2565
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2565
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ ๔ ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 นางสาวดวงนภา สุทโธ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ                                                    เปิดอ่าน - 426
แบบประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     เปิดอ่าน - 443

รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกันยายน 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนเมษายน 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมกราคม 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำเดือนมกราคม 2564