หลักสูตรที่เปิดสอน

แผนกวิชาช่างยนต์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ทวิภาคี)

แผนกวิชาพาณิชยการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการตลาด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน (ทวิภาคี)

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์