หลักสูตรที่เปิดสอน

แผนกวิชาการบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)

แผนกวิชาการตลาด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการตลาด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)

แผนกวิชาช่างยนต์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ทวิภาคี)

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน