รางวัลและผลงาน

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2553

  • ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
  • ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

ปีการศึกษา 2552

  • ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
  • ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

ปีการศึกษา 2551

  • ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
  • ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา