ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานประชาสัมพันธ์

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานทะเบียน

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา (ปกติ)

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา (เรือนจำ)

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา (เทียบโอนประสบการณ์)

งานพัสดุ