บทเรียนออนไลน์

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

ครูประสาน ภัทรประสงค์

วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

     1. Video การใช้งาน PLC
     2. การใช้งาน PLC
     3. การเขียนและการออกแบบลอจิก
     4. คำสั่ง Timmer
     5. หลักการเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ (Ladder Programming)

วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1

     1. เซอร์กิตเบรกเกอร์
     2. ความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายไฟฟ้า
     3. ตู้สวิทซ์บอร์ด
     4. ระบบสายดิน

วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า

     1. ระบบไฟฟ้ากำลัง
     2. ลูกถ้วยไฟฟ้า
     3. สายไฟฟ้า
     4. Pole
     5. การส่งและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
     6. ระบบส่งกำลังไฟฟ้า
     7. สายไฟฟ้า (Conductor)