การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training - DVT)

แนะนำ

การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้ดำเนินการเปิดเรียนเมื่อปีการศึกษา 2556 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีสาขางานดังต่อไปนี้ สาขางานเทคนิคยานยนต์, สาขางานติดตั้งไฟฟ้า, สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน และสาขางานการบัญชี