สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

การเรียนการสอนในสถานศึกษา

การเรียนการสอนในสถานประกอบการ


การจัดการเรียนการสอนทวิภาคี (DVT) วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894574  โทรสาร : 054-894574