หลักสูตรที่เปิดสอน

แผนกวิชาช่างยนต์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ (เทียบโอนประสบการณ์)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า (เทียบโอนประสบการณ์)

แผนกวิชาพาณิชยการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการบัญชี (เทียบโอนประสบการณ์)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน (เทียบโอนประสบการณ์)

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์