แนะนำวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

ประวัติ

ได้รับการประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 บนเนื้อที่ 111 ไร่ 22 ตาราง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต สร้างความมั่นใจกับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

ปรัชญา

“คุณธรรมเด่น เน้นทักษะ รักสามัคคี มีอนาคต”

พันธกิจ

1. สร้างโอกาศทางการศึกษาวิชาชีพ
2. จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. บริการสังคม ชุมชน
4. สร้างผู้ประกอบการ
5. สนองการปฏิรูปอาชีวศึกษา

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เป็นสถานศึกษา ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

อัตลักษณ์

มีจิตอาสาและบริการ (2552-2554)
ผู้เรียนมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีวิชาชีพ (2555-2558)

จุดเด่น

1. ครุภัณฑ์ การเรียนในแผนกวิชาต่างๆ ใหม่
2. บุคลากรส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงกำลังทำงาน อายุเฉลี่ย 35 ปี
3. มีครูผู้สอนจบปริญญาโท ทุกสาขา
4. พื้นที่ของวิทยาลัยการอาชีดอกคำใต้กว้างขวาง รองรับการทำกิจกรรมได้หลากหลาย
5. มีห้องเรียนพร้อม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการสอน