ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต

ผลการทดสอบความเร็วผ่านเว็บไซต์ www.speedtest.net

วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็บแบบไร้สาย (wireless lan) ให้นักเรียนนักศึกษาขั้นต่ำ 30 เมกะบิตต่อวินาที (mbps)