วิทยาลัยมีการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 2 เส้นทาง

ดังนี้ CAT และ UniNet โดยการใช้ระบบ Load Balance

1. ผลการทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตของ CAT ผ่านเว็บไซต์


2 ผลการทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตของ UniNet ผ่านเว็บไซต์