นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ปีการศึกษา 2554

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 • การศึกษาพฤติกรรมการเรียนการคุยโทรศัพท์ขณะเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 (นางสุภาภรณ์ พงษ์ยศ)
 • ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปวส.ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (นางกมลพรรณ ภัทรประสงค์ )
 • การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ1 (นางวาสนา คาระมาตร)
 • การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้น ปวช.3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน (นางสาวทินมณี พลศิริ)
 • กการแก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 คอมพิวเตอร์ (นางดวงนภา สุคำ)

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาการบัญชี

 • การแก้ปัญหาขาดความสนใจเรียนในวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักเรียน แผนกช่างยนต์ ปวช.2 (นางสาวนันทิยา เผ่าอ้าย)
 • การวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน (นางสาวกนกกาญจน์ ภาชนะ)

แผนกช่างยนต์

แผนกสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 • การศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนสายของนักเรียน นักศึกษา วิชาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ระดับชั้น ปวส.1 แผนกช่างยนต์ (นายสัญญา หล้าสมบูรณ์ )
 • การพัฒนาการสอนรายวิชาเขียนแบเทคนิค (นายสมเจตน์ แสนขัตติยาพร)

ปีการศึกษา 2553

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 • การสำรวจการส่งงานของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1 (นางสุภาภรณ์ พงษ์ยศ)
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้น ปวช.1 (เทคนิคการสอนสอยแบบ Jigsaw) (นางกมลพรรณ ภัทรประสงค์ )
 • การวัดเจตคติที่มีต่อรายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ1(นางวาสนา คาระมาตร)
 • ปัญหาการอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง (นางสาวทินมณี พลศิริ)
 • การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรงง (นายเฉลิมพล ชุมวงศ์)

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโคมไฟจาก CD (นางวลัยลักษณ์ มาลัย)
 • การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (นายศตธรรม บุญทาศรี)

แผนกวิชาการบัญชี

 • การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยชุดการสอนพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ กับนักศึกษาวิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ (นางสาวอภิรดี ศรีวิชัย)
 • เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวิจัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 2 (นางสาวกนกกาญจน์ ภาชนะ)

แผนกช่างยนต์

แผนกสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 • การศึกษาผลการสอนแบบร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาการขาดทักษะ เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (นายประสาน ภัทรประสงค์ )
 • การวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงานของนักเรียนชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้า หุ่นยนต์ ABU (นายชิโนรส สุทธิตานนท์)
 • การศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนสายของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาไฟฟ้า ปีการศึกษา 1/2552 (นายสงกรานต์ เจนใจ)
 • การศึกษาพฤติกรรมมาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 แผนกช่างยนต์ (นายอัศวิน กึ่งจำปา)

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2552

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 • การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนสายโดยวิธีการตกลงสัญญา กรณีศึกษานายชาตรี ศรียาหาด (นางสุภาภรณ์ พงษ์ยศ)
 • การพัฒนาการจัดการศึกษาการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ (นางกมลพรรณ ภัทรประสงค์ )
 • การวัดเจตคติที่มีต่อรายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (นางวาสนา คาระมาตร)
 • ปัญหาการอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง (นางสาวทินมณี พลศิริ)
 • การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง (นายเฉลิมพล ชุมวงศ์)

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • การวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนในรายวิชากฎหมายพาณิชย์นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ (นางวลัยลักษณ์ มาลัย)
 • การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ (นายศตธรรม บุญทาศรี)

แผนกวิชาการบัญชี

 • การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานวิชาการประกันภัย นักศึกษา ระดับ ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (นางสาวอภิรดี ศรีวิชัย)
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน (นางสาวกนกกาญจน์ ภาชนะ)

แผนกช่างยนต์

 • ปัญหานักศึกษาหนีเรียน (นายมนตรี แก้วมาเมือง)
 • การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ (นายอุบล ฟูคำมี)
 • เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (นายบัญญัติ อิ่นคำ)
 • การสร้างชุดฝึกและทดสอบการทำงานระบบเกียร์อัตโนมัติ (นายอัศวิน ข่มอาวุธ )
 • ความพึงพอใจวิธีการสอนในรายวิชางานส่งกำลังยานยนต์ (นายศิริศักดิ์ ภัทรประสงค์ )

แผนกสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 • การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่องมุลติมิเตอร์ของนักเรียน ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือกับวิธีการสอนแบบปกติ (นายประสาน ภัทรประสงค์ )
 • การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ (นายชิโนรส สุทธิตานนท์)
 • การศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนสายของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาไฟฟ้า ปีการศึกษา 1/2552 (นายสงกรานต์ เจนใจ)
 • การแก้ไขปัญหาเรื่องการวัดขาดอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นแบบร่วมมือ (นางสาวกันยา นันต๊ะกาศ )

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 • การแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน วิชางานฝึกฝีมือ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต์ (นายสัญญา หล้าสมบูรณ์ )
 • ศึกษาปัญหาการเรียนที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา (นายสมเจตน์ แสนขัตติยาพร)
 • การแก้ไขปัญหาเรื่องการวัดขาดอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นแบบร่วมมือ (นายเลิศพงษ์ คำเมือง )