ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

ประวัติ

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เป็นสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 บนเนื้อที่ 107 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา ตั้งชื่อเป็น “วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้” ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120

ต่อมาได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มเติม จนมีเนื้อที่ 111 ไร่ 22 ตารางวา และได้ทำการเปิดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2541 ต่อมาในปีการศึกษา 2547 ได้ทำการเปิดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

จากนั้นได้ทำการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

พันธกิจ

1. สร้างโอกาศทางการศึกษาวิชาชีพ

2. จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

3. บริการสังคม ชุมชน

4. สร้างผู้ประกอบการ

5. สนองการปฏิรูปอาชีวศึกษา

อัตลักษณ์

มีจิตอาสาและบริการ  (2552-2554)

ผู้เรียนมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีวิชาชีพ (2555-2558)

         สภาพชุมชน

  วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ห่างจากศาลากลางจังหวัดพะเยา ประมาณ 25 กิโลเมตร

         อาณาเขต

             ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอป่าแดด (จังหวัดเชียงราย)

             ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสอง (จังหวัดแพร่) และอำเภองาว (จังหวัดลำปาง)

             ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน

             ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองพะเยา และอำเภอภูกามยาว

  สภาพเศรษฐกิจ

  สภาพเศรษฐกิจบริเวณรอบวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม (ทำนา) เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่การปลูกพืชไร่ อาทิเช่น ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปลูกถั่วเขียว ปลูกถั่วดำ รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ

  สภาพสังคม

  สภาพสังคมเป็นแบบสังคมชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น สมาชิกในชุมชนจะให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นมิตรต่อเพื่อนบ้าน มีการติดต่อกันแบบเป็นกันเอง เอื้อเฟื้อและจริงใจต่อกัน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จะยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน เช่น งานบวช งานศพ และงานบุญต่าง ๆ