ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขางานไฟฟ้ากําลัง
 • สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
 • สาขาวิชาการตลาต สาขางานการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบปกติและทวิภาคี
 • สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากําลัง ระบบปกติและทวิภาคี
 • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี ระบบปกติและทวิภาคี
 • สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด ระบบปกติและทวิภาคี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ระบบปกติ
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล ระบบปกติ