งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม


 1. สพ 1
 2. แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอเชิงแนวคิดโครงการ
 3. เอกสารจากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


 1. หนังสือ
 2. ฟอนต์
 3. ตัวอย่างงานประกัน
 4. นโยบายการศึกษา 2566

งานบุคลากร


 1. เกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนและการประเมินวิทยฐานะ ว PA

งานวัดและประเมินผล


 1. ตัวอย่างแบบฟอร์ม การประเมินผลการเรียน (19/02/2567)
 2. แบบแจ้งรายชื่อ ขร
 3. แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนราชวิชา
 4. แบบบันทึกผลการเรียน และประเมินผล วผ.1 ฤดูร้อน
 5. ใบลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

งานการเงิน


 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุน 19 ต.ค. 2566

งานพัสดุ


 1. ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อวัสดุฝึก

งานทวิภาคี


 1. คู่มือ การใช้งานระบบ VEC Skill
 2. คู่มือ การใช้งานระบบ AFT (อวท.)
 3. คู่มือ คู่มือการประเมิน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ พ.ศ.๒๕๖๖

งานประกัน


 1. คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
 2. คู่มือการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในด้านการอาชีวศึกษาระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายในกับระบบการประกันคุณภาพภายนอก
 3. การประชุมชี้แจ้งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา