แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2559