ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)