[Tutorial] การใช้งาน HC-SR501 Pyroelectric IR Motion Sensor
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2566
ESP32-CAM AI-Thinker Pinout Guide: GPIOs Usage Explained
การเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยปีการศึกษา2567 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้ร่วมลงนามทางวิชาการกับ บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
Logic Gates in Python
ลอจิกเกต (AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR และ XNOR)
เครื่องหมายในภาษาคอมพิวเตอร์
ตัวดำเนินการ ในภาษา Python
การหารส่วน และ การยกกำลัง
บวก ลบ คูณ หาร หารเอาเศษ ด้วยภาษา Python
เครื่องหมายในภาษาคอมพิวเตอร์