ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดจ้าง อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ํากว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)