ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563