ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ครูเพชรรัตน์ ขอดแก้ว ครูกลุ่มวิชาภาษาไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
“โครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทคไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “
ESP32-CAM Post Images to Local or Cloud Server using PHP (Photo Manager)