ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔