ขอเชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์แบบรูปแบบรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร (๒ ชั้น)